Ағылшын тіліндегі ашық сабақ

Терапиялық стоматология модуліндесабақкестесібойынша18.10.2012ж. асссистентУтеулиеваГулданаКалиевнаСТ-08-005-01 топтаүштілдікбағдарламабойыншамодульдеалғашретағылшынтіліндеашықсабақжүргізді. Сабақтыңтақырыбы:«Ұлпаныңқабынуы,анықтамасы,жүйесі,клиникасы,диагностикасы,салыстырмалыдиагностикасыжәнеемі» .

Бұлашықсабақтабірнешеинтерактивтіәдістерқолданылды.Олар:тақырыптыңқазақ,орыс,ағылшынтілдеріндемультимедиялықпрезентациясы,балықсүйегі,білімағашы ,блиц сұрақтар,ситуациялықесептер, рольдікойындарболды.

Бұлашықсабаққамодульдіңпрофессорлықоқытушылыққұрамықатысты.

Сабаққаішкі рецензия берген: Профессор Д.М.Мезгілбаева, ал сыртқырецензияныбергеноқудепартаменті  рецензент етіптағайындағанортопедиялық стоматология  модулініңдоцентіМ.К.Шаяхметова.

Ағылшын тіліндегі ашық сабақ өтеқызықты, биікдәрежедеөттіжәнеөзмақсатынажетті.